Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Pn-Pt 7:30-15:30

Zasady kierowania i przyjmowania do ŚDS

 

Do ŚDS mogą być kierowane i przyjmowane pełnoletnie osoby, mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica, z przewlekłymi chorobami psychicznymi, typu A oraz niepełnosprawni intelektualnie, typu B.

ŚDS może również przyjmować mieszkańców gmin ościennych na mocy zawartych porozumień.

  1. Wniosek o skierowanie do Domu składa się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, dołączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
  2. Po wpłynięciu wniosku do MGOPS, do domu kandydata na uczestnika ŚDS przychodzi pracownik socjalny w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w którym zostanie ustalone czy kandydat na uczestnika będzie ponosił lub nie, odpłatność za korzystanie z usług Domu; wg obecnie obowiązujących przepisów odpłatność za korzystanie z usług ŚDS wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% kryterium dochodowego;
  3. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS i ponoszeniu odpłatności za korzystanie z usług wydaje kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.
  4. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzję wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
  5. Po dokonaniu oceny, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
  6. Okres, na jaki osoba została skierowana do Domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób, do Domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.

  1. Opracowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego a następnie podpisanie w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem planu pracy zamyka okres adaptacyjny dla nowo przyjętej osoby.

 

Skip to content