Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Pn-Pt 7:30-15:30

Przedmiot i cel działalności ŚDS

Przedmiotem działalności ŚDS jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób niepełnosprawnych intelektualnie (typ B).

Przedmiotem działania ŚDS jest świadczenie usług podopiecznym obejmujących:

1) obniżenie napięcia emocjonalnego i poziomu lęku,

2) kształtowanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych,

3) wzmacnianie poczucia własnej wartości,

4) kształtowanie zachowań prozdrowotnych,

5) podnoszenie jakości życia,

6) aktywizację społeczną i zawodową.

 

Cel działania ŚDS to:

1) pomoc osobom chorym psychicznie w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby,

2) prowadzenie działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do nabycia umiejętności życiowych i społecznych zwiększających zakres samodzielnego funkcjonowania,

3) pobudzanie i rozwój aktywności osób chorych psychicznie, ich integrację ze środowiskiem i zapobieganie społecznej izolacji tych osób,

4) wsparcie w zakresie zapewnienia podopiecznym dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

5) współdziałanie z rodzinami, opiekunami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi, kościołem i związkami wyznaniowymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Skip to content