Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Pn-Pt 7:30-15:30

Deklaracja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej www.sdsbrudzow.pl  oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.sdsbrudzow.biuletyn.net/ Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie.

Data publikacji BIP – 19.03.2020r

Data ostatniej aktualizacji BIP – 04.03.2021r

Data publikacji strony internetowej- 03.03.2021r

Strona internetowa oraz strona BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej ustawą o dostępności cyfrowej) z powodu niezgodności lub wyłączeń, wymienionych poniżej:

 • filmy i zdjęcia  zamieszczone na stronie internetowej  nie posiadają napisów;
 • dokumenty .pdf częściowo nie są dostępne cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z plików z rozszerzeniem .pdf i .doc oraz osadzać teksty bezpośrednio w serwisach.
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

Ułatwienia na stronie internetowej oraz stronie BIP

Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie posiadają następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast spełniający wymagania WCAG 2.0 z poziomu AA i AAA;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • moduł wyszukiwania;
 • możliwość korzystania z następujących skrótów klawiaturowych:

– TAB – przejście do następnej pozycji;

– SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji;

– ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji;

– STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu;

– SPACJA – wybór pozycji;

– ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz strony BIP prosimy o kontakt ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Brudzowie, pod adresem mailowym: sekretariat@sdsbrudzow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 301-71-23. Wnioski o  udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

 • pisemnie na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie, Brudzów, ul. Starowiejska 60, 26-026 Morawica, bądź osobiście w godzinach 7.30-15.30;
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sdsbrudzow.pl
 • E-PUAP: /SDSBRUDZOW/domyslna
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem ŚDS.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jakiegoś jej elementu. Można także zażądać zapewnienia dostępności informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi;
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Pomieszczenia ŚDS w Brudzowie mieszczą się  w budynku wolnostojącym dwukondygnacyjnym.  Prowadzi do niego wejście główne, budynek posiada jeszcze 2 wejścia, 1 od strony ogrodu, tj. wyjście ewakuacyjne i drugie obok wejścia głównego,  które posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Zarówno do wejścia głównego i wejścia do którego  jest  dostęp do urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych umiejscowione są podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Podjazd wyposażony jest  w niskie nachylnie, na które można najechać z pozycji chodnika. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych. Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna, a na drzwiach znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika. Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który jest w dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie  nie zapewnia obecnie możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,  ani oznaczeń kontrastowych.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania komunikatów w druku powiększonym.

Prawo wstępu z psem asystującym. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Pomoc poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy ŚDS-u.

Oświadczenie sporządzono 23.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie.

Skip to content